Estat de les Pesqueres a Catalunya 2019, Part 1: Mètodes i Resultats