Estat de les Pesqueres a Catalunya 2019 Part 2: Annexos