Ja és disponible l’informe sobre l’evolució econòmica de les captures 2022-2023

Ja podeu consultar i descarregar a la secció Publicacions l’últim informe de l’ICATMAR: Evolució econòmica de les captures del sector pesquer a Catalunya 2022-2023.

La pesca professional a Catalunya ha estat tradicionalment una activitat econòmica important, però les anàlisis mostren una tendència a la baixa en captures i ingressos durant les últimes dècades. En aquest informe es presenten les dades de captures, preus de primera venda i ingressos del sector pesquer català entre gener de 2022 i desembre de 2023, ambdós inclosos.

En les diferents seccions, les dades han estat analitzades per a les principals modalitats de pesca, per a les principals espècies i aquelles incloses en plans de gestió o cogestió, i en funció de les llotges. A més, també s’ha dut a terme un anàlisi dels efectes del WMMAP (Western Mediterranean Multiannual Plan). Per últim, i per primera vegada, es presenten unes conclusions generals extretes de les anàlisis realitzades.

Font: Marc Balcells