Estudi Socioeconòmic sobre la flota pesquera comercial catalana