Evolució econòmica de les captures del sector pesquer a Catalunya 2022-2023