breu història de l'icatmar

La llarga trajectòria en la voluntat de Catalunya d’apostar per les ciències marines comença al 1919, quan la Mancomunitat va presentar una proposta de creació d’un Institut d’Oceanografia de Catalunya.

La idea històrica d’unir ciència, divulgació i cultura marítima es veu reflectida avui en l’activitat actual de l’ICATMAR, amb gran focalització en els processos de cogestió i la col·laboració amb el sector pesquer.

Aquest projecte, que combinava la ciència amb la divulgació i la promoció de la cultura marítima, va quedar aturat per la Guerra Civil espanyola. Recuperada la democràcia i amb l’aprovació de la Constitució Espanyola i l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, es dona la situació adient per a la recuperació de la iniciativa. Amb la publicació del Reial Decret 1964/1982, de 30 de juliol, sobre traspàs de Serveis de l’Estat a la Generalitat de Catalunya en matèria de serveis d’investigació oceanogràfica, Catalunya assumeix les funcions en investigació oceanogràfica que, a més de possibilitar l’ordenació, la planificació, el foment de la investigació i l’execució dels corresponents programes d’investigació, possibilita la creació de centres d’investigació en matèria d’oceanografia.

Han hagut de passar trenta-cinc anys fins a poder donar al projecte oceanogràfic català l’empenta definitiva. Amb l’aprovació l’any 2017 del Decret 42/2017, de 2 de maig, de creació de l’òrgan de cooperació Institut Català de Recerca per a la Governança del Mar, l’ICATMAR s’ha constituït “de facto”, per primera vegada a la història, en l’Institut Oceanogràfic de Catalunya.

Projecte de Institut Oceanogràfic de Catalunya, Barcelona 1919