Avís legal

Condicions generals d’ús del portal www.icatmar.cat

L’Institut Català de Recerca per a la Governança del Mar (ICATMAR), us informa que l’accés i l’ús de la pàgina web www.icatmar.cat i tots els subdominis i directoris inclosos sota la mateixa (d’ara endavant, conjuntament anomenats com el Portal) estan subjectes als termes que es detallen en aquest Avís Legal, sense perjudici que l’accés a algun dels serveis o continguts esmentats poguessin precisar de l’acceptació d’unes Condicions Generals addicionals.

L’ICATMAR es reserva el dret a fer canvis al Portal sense avís previ, a fi d’actualitzar, corregir, modificar, afegir o eliminar els continguts o el disseny. Com que l’actualització de la informació no és immediata, us suggerim que comproveu sempre la vigència i exactitud de la informació, serveis i continguts presentats. Així mateix, les condicions i termes que es recullen en aquest Avís poden variar, per la qual cosa us convidem a que reviseu aquests termes quan visiteu de nou el Portal.

L’ICATMAR no es fa responsable dels danys i perjudicis que pogués ocasionar la utilització de les eines i informacions contingudes a www.icatmar.cat en relació amb l’adopció de decisions sobre l’inici, el desenvolupament o el resultat de procediments administratius. Aquestes decisions han de ser contrastades als centres, organismes o dependències competents. En qualsevol cas, la informació i els continguts d’aquest web no podran ser al·legats en processos contradictoris amb l’Administració pública, no assumint cap responsabilitat per les discrepàncies que poguessin existir entre els documents impresos de l’Administració competent i la publicació electrònica en aquestes pàgines.

Drets de propietat intel·lectual i de propietat industrial

Tant el disseny del Portal i els seus codis font, com els logos, marques, i altres signes distintius que hi apareixen, pertanyen a l’ICATMAR o entitats col·laboradores i estan protegits pels corresponents drets de propietat intel·lectual i industrial.

La informació disponible en aquest lloc web, excepte indicació expressa en contra, és susceptible de reutilització; quedant autoritzada la seva reproducció total o parcial, modificació, distribució i comunicació, per a usos comercials i no comercials, amb subjecció a les condicions següents:

  • Queda prohibida, en qualsevol circumstància, la desnaturalització del contingut de la informació.
  • L’usuari queda obligat a citar la font dels documents objecte de reutilització.
  • L’usuari queda obligat a esmentar la data de la darrera actualització dels documents objecte de la reutilització
  • L’ICATMAR declara el respecte als drets de propietat intel·lectual i industrial de tercers; per això, si considereu que aquest lloc pogués estar violant els seus drets, preguem es posi en contacte amb l’ICATMAR a l’adreça que trobarà a la secció Privacitat.

Links o hiperenllaços

Els usuaris que es proposin establir un hiperenllaç entre la seva pàgina web i la de l’ICATMAR han de tenir en compte el següent:

  • L’establiment de l’hiperenllaç no implica, en cap cas, l’existència de relacions entre l’ICATMAR i el propietari de la pàgina web, ni l’acceptació i l’aprovació per part de l’ICATMAR dels seus continguts o serveis. Per tant, no es declararà ni es donarà a entendre que l’ICATMAR ha autoritzat expressament l’hiperenllaç, ni que ha supervisat o assumit els continguts i serveis oferts o posats a disposició a la pàgina web esmentada.
  • L’ICATMAR no es responsabilitza, de cap manera, ni garanteix la qualitat, exactitud, fiabilitat, correcció o moralitat de continguts o serveis que l’establiment de l’hiperenllaç pugui oferir. L’usuari assumeix sota la seva responsabilitat exclusiva les conseqüències, danys o accions que es puguin derivar de l’accés a la pàgina web de l’hiperenllaç.
  • La pàgina web on s’estableixi l’hiperenllaç no podrà contenir cap marca, denominació, logotip, eslògan o altres signes distintius pertanyents a l’ICATMAR, excepte aquells signes que formen part del mateix hiperenllaç.
  • La pàgina web on s’estableixi l’hiperenllaç no contindrà informacions amb continguts il·lícits, contraris a la moral i als bons costums generalment acceptats i a l’ordre públic, així com tampoc no contindrà continguts contraris a drets de tercers.

Frames

L’ICATMAR prohibeix expressament la realització de “framings” o la utilització per part de tercers de qualsevol altre mecanisme que alterin el disseny, configuració original o continguts del seu Portal.

Privacitat

D’acord amb la Llei Orgànica 3/2018, del 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD), el Reglament General de Protecció de Dades (RGPD) i legislació concordant, l’ICATMAR es compromet al compliment de l’obligació de secret pel que fa a les dades de caràcter personal i al deure de tractar-les amb confidencialitat després de la realització de les anàlisis de riscos corresponents, en especial, d’acord amb la disposició addicional primera de la LOPDGDD, les mesures de seguretat que corresponguin de les previstes a l’Esquema Nacional de Seguretat necessàries per evitar-ne l’alteració, la pèrdua, el tractament o l’accés no autoritzat.

L’usuari podrà exercitar en tot moment els drets d’accés, rectificació, cancel·lació, oposició, limitació o portabilitat dirigint-se per escrit a la Secretaria de l’ICATMAR a l’adreça Passeig Marítim de la Barceloneta, 37-49 (08003 Barcelona, Catalunya, Espanya) o Carrer Doctor Roux 80 (08017 Barcelona, Catalunya, España) acompanyant fotocòpia de D.N.I.

L’ICATMAR es reserva la facultat de modificar aquesta Política de Privadesa per adaptar-la a les novetats legislatives, jurisprudencials o d’interpretació de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades. En aquest cas, l’ICATMAR anunciarà aquests canvis, indicant clarament i amb la deguda antelació les modificacions efectuades, i sol·licitant, en cas que es consideri necessari, acceptar-los.

Llei aplicable i jurisdicció

La llei aplicable en cas de disputa o conflicte d’interpretació dels termes que conformen aquest Avís Legal, així com qualsevol qüestió relacionada amb els serveis del present Portal, serà la llei espanyola.

Per a la resolució de qualsevol conflicte que pugui sorgir en ocasió de la visita al Portal o de l’ús dels serveis que s’hi puguin oferir, l’ICATMAR i l’Usuari acorden sotmetre’s als Jutges i Tribunals de domicili de l’Usuari, sempre que aquest estigui situat al territori espanyol.